జర నవ్వండి ప్లీజ్ 231

“నేను గంటలు గంటలు అద్దం ముందు కూర్చుని నా సౌందర్యాన్ని అభినందిస్తూ ఉంటాను. అది గర్వమంటావా?”
“అస్సలు కానే కాదు. అదంతా ఇమాజినేషన్‌!”
——————————————————————————————–
టీచర్‌: బేస్‌బాల్‌కి ఫుట్‌బాల్‌కి తేడా ఏమిటి?
సాగర్‌: మొదటి పదంలో బాల్‌కి ముందు బేస్‌ ఉంది. రెండో పదంలో బాల్‌కి ముందు ఫుట్‌ ఉంది.
——————————————————————————————–
“వెయిటర్‌! ఈ సూపు నేను తాగలేనయ్యా”
“ఎందుకు సార్‌?”
“స్పూన్‌ లేదు. అందుకని!”